x

Home

Astrology Consultancy

Vastu Consultancy

Astrology Books

Free Devotional Music

Free Devotional Videos

Free Devotional Books

Free Devotional Images

Free Educational Videos

Free Educational Books

Ayurvedic Tips

Yoga Tips

Temples

Tourism

Download

Paath & Poojan

Ask to Astrology Expert

Ask to Vastu Expert

Ratna (Gemstones)

Shop

ContactSUKHMANI SAHIB (Musical)

(Voice : Jai Walia Ji)

Get Download Link  

Aadi Gurye Namah, Jugadi Gurye Namah...
01. Sukhmani Sahab
Deen Darad Dukh Bhanjana, Ghati Ghati Nath Anath...
02. Sukhmani Sahab
Bahu Sasatra Bahu Simiri, Pekhe Sarab DhaDholi...
03. Sukhmani Sahab
Nirguniaar Ianiaa, So Prabhu Sada Samali...
04. Sukhmani Sahab
Denharu Prabh Chodi Kai, Lagahi Aan Suaai...
05. Sukhmani Sahab
Kaam Krodh aur Lobh Moh, Binasi Jai Ahammev...
06. Sukhmani Sahab
Agam Agadhi Parbriham Soi, Jo Jo Kahe Su Mukta Hoi...
07. Sukhmani Sahab
Mani Sacha Mukhi Sacha Hoi, Avaru na Pekhe Binu Koi...
08. Sukhmani Sahab
Uri Dhare Jo Antar Naamu, Sarab Mai Pekhe Bhagwanu...
09. Sukhmani Sahab
Ustati Karahi Anek Jan, Antu na Parawar...
10. Sukhmani Sahab
Karan Karan Prabhu Eeku Hai, Dusar Nahi Koi...
11. Sukhmani Sahab
Sukhi Base Maskiniya, Aapu Nivari Tale...
12. Sukhmani Sahab
Sant Sarani Jo Janu Pare, So Janu Udharanhaar...
13. Sukhmani Sahab
Tajau Siyanap Suri Janahu, Simrau Hari Hari Rai...
14. Sukhmani Sahab
Sarab Kala Bharpur Prabh, Birtha Jananhaar...
15. Sukhmani Sahab
Roop na Rekh na Rang Kichu, Trihu Gun te Prabh Bhinna...
16. Sukhmani Sahab
Aadi Sachu, Jugadi Sachu...
17. Sukhmani Sahab
Sati Purakhu Jini Janiaa, Satiguru Tis Ka Naau...
18. Sukhmani Sahab
Sathi Na Chale Binu Bhajan, Bikhiya Sagli Charu...
19. Sukhmani Sahab
Firat Firat Prabh Aaiaa, Pariaa Tau Sarnaai...
20. Sukhmani Sahab
Sargun Nirgun Nirankar, Sunna Samadhi Aapi...
21. Sukhmani Sahab
Jeea Jant Ke Thakura, Aape Vartanhar...
22. Sukhmani Sahab
Giaan Anjanu Guri Deeaa, Agiaan Andher Binasu...
23. Sukhmani Sahab
Pura Prabhu Aaradhiya, Pura Ja ka Naau ...
24. Sukhmani Sahab

**** COMPLETE ****SUKHMANI SAHIB (Non-Musical)

(Voice : Jai Walia Ji)

01. Sukhmani Sahab
02. Sukhmani Sahab
03. Sukhmani Sahab
04. Sukhmani Sahab
05. Sukhmani Sahab
06. Sukhmani Sahab
07. Sukhmani Sahab
08. Sukhmani Sahab
09. Sukhmani Sahab
10. Sukhmani Sahab
11. Sukhmani Sahab
12. Sukhmani Sahab
13. Sukhmani Sahab

**** COMPLETE ****

OFFERS


All Rights Reserved © 2020 www.dwarkadheeshvastu.com